AVG – Privacy Statement

Privacy Statement – AVG

AVG: Concept  privacy verklaring van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd KVK 40023611 Dorpstraat 19, 9911PB Oosterwijtwerd

Frank Wilbrink is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Website: Oosterwijtwerd.net

  • KVK 40023611
  • Dorpstraat 10
  • 9911 PB
  • Oosterwijtwerd

Frank Wilbrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Hij is te bereiken via info@oosterwijtwerd.net

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@oosterwijtwerd.net, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Dorpsbelangen Oosterwijtwerd verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het u toegang geven tot deze website
– U toezenden van nieuwsbrieven van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd en deze website
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Dorpsbelangen Oosterwijtwerd neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dorpsbelangen Oosterwijtwerd blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dorpsbelangen Oosterwijtwerd en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@oosterwijtwerd.net

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@oosterwijtwerd.net

E-mail opt-out

Net als jij,  haten wij  spam.  Wij sturen je geen spam e-mails.

Je kunt je afmelden van onze e-mails  op elk moment dat je dat wilt.
Een ‘unsubscribe’ link is opgenomen in de e-mail nieuwsbrieven van deze website.

Cookies

Onze pagina over Cookies die wij gebruiken vind u op de pagina over cookies

Disclaimer

Onze pagina met disclaimer vind u op de pagina disclaimer

Reacties zijn gesloten.