Algemene ledenvergadering Dorpsbelangen 2016

Uitnodiging Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering.

Op woensdag 30 november 2016

Plaats: “Veldzicht”

Aanvang vergadering: 20.00 uur

We hopen jullie allen te ontmoeten deze avond

Agenda

Opening

Mededelingen

Notulen ALV dd 5 november 2015

Jaarverslag 2015/2016

Financiën

  • Financieel jaar verslag
  • rapportage kascommissie
  • benoeming nieuwe kascommissie

Samenstelling bestuur

Aftredend:  Gerd Berghuis en Fokje Bakker. Beiden zijn niet herkiesbaar
Verkiezing nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de vereniging doet een oproep op de leden zich aan te melden voor een bestuursfunctie.

Heb je interesse en wil je meer informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Het bestuur hoopt op toetreding van minstens 3 nieuwe leden. Kandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering

Pauze

Informatie uit overleg met de gemeente

Lopende zaken

Stand van zaken diverse commissies en activiteiten

Activiteitenplanning

Rondvraag

Sluiting

N.B. verslagen en notities liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage voor diegenen die de stukken niet  hebben ontvangen.

 

Reacties zijn gesloten.