ALV Dorpsbelangen

Algemene ledenvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

wanneer: donderdag 26 november

hoe laat: 20:00 uur

waar: in de Dieftilschool.
Agenda

 1. opening
 2. notulen algemene ledenvergadering dd 13 november 2008
 3. jaarverslag 2008/2009
 4. financieel verslag 2008/2009, inclusief rapportage kascommissie
 5. voortgangsrapportage van-de speeltuincommissie
 6. Dorpsvisie
  voortgang werkzaamheden commissie dorpsplein en commissie verkeersplan
 7. Dorpshuis Veldzicht stand van zaken
 8. Voorstel Jaarplan 2009/2010
 9. wat verder ter tafel komt
 10. rondvraag
 11. sluiting

N.B. verslagen, behorende bij agendapunten 2,3,4,5 en 6, liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.