Dorpenronde

Persbericht
Dorpenronde: het Lopster college in gesprek met de dorpen Loppersum en Oosterwijtwerd

Loppersum, 23 oktober 2012

Het college van burgemeester en wethouders van Loppersum is weer van start gegaan met de jaarlijkse dorpenronde. Zo heeft ze op 4 oktober gesproken met de besturen van dorpsbelangen Loppersum en Oosterwijtwerd. Doel van deze dorpenrondes is elkaar te informeren over diverse actuele onderwerpen. Het college hecht hier veel waarde aan. Onderstaand een korte weergave van besproken onderwerpen.

Loppersum
Het bestuur van dorpsbelangen Loppersum heeft met het college b&w gesproken over de invoering van de 30/60 zones. Zij vindt het een goede zaak dat de verkeerssnelheid in het dorp omlaag gaat. De gemeente Loppersum werkt momenteel aan het plaatsen van de nieuwe bebording. Daarnaast wordt in het kader van Duurzaam Veilig witte markering aangebracht om de 30 km zone’s goed zichtbaar te maken.

Dorpsbelangen heeft aangeven zich zorgen te maken over het aanzicht op bepaalde plaatsen in het dorp Loppersum. Het college deelt deze zorgen en geeft aan bezig te zijn met een inventarisatie ‘rommelerven’ om zo inzicht te krijgen in de problematiek.

Tot slot is gesproken over het onderwerp Recreatie en Toerisme. Begin 2012 heeft de gemeenteraad de beleidsnotitie ‘Loppersum in de schijnwerpers’ vastgesteld. Wethouder Prins geeft aan dat naar aanleiding daarvan een stuurgroep R&T is ingesteld. Een van de eerste acties van deze stuurgroep is het organiseren van een bijeenkomst in de maand november voor R&T ondernemers en andere gelieerde organisaties. De gemeente heeft een faciliterende rol om zo de verschillende doelgroepen met elkaar kennis te laten maken en te verbinden.

Oosterwijtwerd
Dorpsbelangen heeft haar zorgen geuit over de verkeersveiligheid in het dorp Oosterwijtwerd en dan met name de landbouwvoertuigen. Wethouder Stoel geeft aan dat dit de aandacht heeft van Land- en tuinbouworganisatie LTO. Het bestuur van dorpsbelangen heeft aangegeven dit onderwerp nogmaals bij de LTO op de agenda te willen zetten. Ook de gemeente vraagt aandacht bij de LTO voor dit onderwerp. Het college heeft op verzoek dorpsbelangen bijgepraat over de samenwerking met de buurgemeenten Appingedam en Delfzijl.

In de maand november gaat het college naar de dorpen Stedum en Toornwerd.

Wilgen

Wilgen Wierde op het Hooge Land

Reacties zijn gesloten.