Nieuwsbrief Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Nieuwsbrief van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

december 2010

  • Bij het dorpsplein is, traditiegetrouw, een kerstboom geplaatst. Deze boom is geschonken door Piet Doornbos, voormalig dorpsgenoot.
  • Op woensdag 29 december a.s. worden er weer oliebollen gebakken en verkocht. De opbrengst is bestemd voor de inrichting van het dorpshuis. Wie wil meedoen met het uitventen? Graag melden bij Harmien van der Werff.
  • Kloksmeren doen we in de eerste uren van de nieuwjaarsnacht, onder de klok in de kerk. Iedereen is van harte welkom!
  • Op zondag 09 januari 2011 is er Neijoarsvezide, vanaf 16.30 uur, in de kerk. Ook daarvoor is iedereen, jong en oud, van harte uitgenodigd.
  • Binnenkort heeft overleg plaats tussen de (besturen van) Verenigingen Dorpsbelangen van Leermens, Eenum en Oosterwijtwerd over mogelijke consequenties voor de Dieftilschool, en dus ook voor de drie dorpen, van het ‘Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Loppersum’.
  • In 2011 komt de Dorpstraat in aanmerking voor herbestrating. In de algemene ledenvergadering van 18 november j.l. is een kleine commissie gevormd, onder voorzitterschap van Luut van der Kooi, die in overleg treedt met de gemeente over de inrichting van straten en wegen en de verkeersveiligheid in het dorp.
  • Als onderdeel van het ‘Herstelplan cultuurhistorische elementen Damsterdiepgebied’ zal het kerkterrein rondom de Mariakerk grondig worden opgeknapt. Te zijner tijd volgt hierover meer informatie.

Het bestuur van Dorpsbelangen Oosterwijtwerd wenst u/jou alvast mooie feestdagen, een gezellige jaarwisseling en alle goeds voor 2011!

Reacties zijn gesloten.