Algemene ledenvergadering Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd

Uitnodiging

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Oosterwijtwerd nodigt alle leden uit om aanwezig te zijn bij de Algemene ledenvergadering.

Op donderdag 8 november 2012

Plaats: “De Boerderij”

Aanvang vergadering: 20.00 uur

We hopen jullie allen te ontmoeten deze avond

Agenda

Opening

Besluiten en afsprakenlijst algemene ledenvergaderingen

dd 24 november 2011

Jaarverslag 2011/2012

Financieel verslag 2011/2012, inclusief rapportage

kascommissie; benoeming nieuwe kascommissie

Samenstelling bestuur

aftredend: Francis Pothof, niet herkiesbaar

verkiezing nieuwe bestuursleden

kandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering

Pauze

Voortgang werkzaamheden diverse commissies

Voorstel Jaarplan 2012/2013

Rondvraag

Toelichting sociale dorpsvisie door de heer L. Westra

Sluiting

N.B. verslagen en notities, behorende bij agendapunten 2, 3 en 8 liggen vanaf een uur voor aanvang van de vergadering ter inzage voor degene die de stukken niet via de mail hebben ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

 

Dorpsbelangen Oosterwijtwerd Activiteitenkalender 2012 – 2013

algemene ledenvergadering 8-nov
Sinterklaas 24-nov
Swing in kerst 24-dec
Oliebollenactie 29-dec
Kloksmeren 1-jan
Neijoarsvezide 12-jan
Vakantie activiteit: filmmiddag voorjaarsvakantie
Paasvuur met feest 31 maart (1e paasdag)
Eieren zoeken en neut’n schait’n 1-apr
Schoonmaakactie sloten en bermen april
vakantie activiteit: modder aan je broek meivakantie
toneel? mei?
Dauwtrappen met ontbijt 9-mei
Straatspeeldag 12-jun
Deelname jeugdkamp Leermens juni
Boedeldoedag 14-sep
Puzzelfietstocht september (evt mei/juni)
Halloween wandeling/party 26-okt
Ideeen
Talentenweekend voorjaar
Sterren kijken oktober
Wadlopen mei – juni

Besluiten- en afsprakenlijstje ALV dd 24 11 11

 * het bestuur zorgt voor tijdige toezending van notulen, agenda en vergaderstukken (verzoek Janke Poortvliet)

* leden gaan accoord met berichtgevingen via e-mail -> adressen verzamelen

* het financieel verslag 2010/2011 wordt goedgekeurd

* evenals het verslag van de ALV dd 181110 en het verslag van de ALV dd 270411

* van het verslag 2010/2011 wordt kennis genomen

* Mariska Pijper, Mirna Schenkel, Eva Vermaat en Fokje Bakker worden benoemd als bestuursleden

* het jaarplan 2011/2012 wordt aangenomen

* het bestuur neemt met waardering kennis van het besluit van Stichting Dorpshuis Accommodatie dat zegt dat De Boerderij de dorpshuisfunctie heeft; er heeft geen stemming over de dorpshuislocatie plaats

* voor deelname aan Jeugdkamp Leermens wordt ouders verzocht om lid te worden van Dorpsvereniging Leermens ( op voorstel van bestuur)

* er zal op 070712 deelgenomen worden aan de Zeskamp in Leermens (op voorstel bestuur)

* het bestuur zal met betrokken boeren overleggen of Dorpsbelangen actief moet optreden in de discussies over de Buizenzone. (n.a.v. van opmerking van Tobias Albronda die sowieso meer aandacht binnen de vereniging wil voor de Buizenzone)

* er zal een informatiebijeenkomst over veilig (deelnemen aan het) verkeer worden georganiseerd (Henk Hofsté)

* de gemeente wordt gevraagd om de gaten in en langs de Damsterweg te herstellen (Joop Snakenborg)

Reacties zijn gesloten.