Bericht van de Gemeente: Samen aan de Slag

De gemeente stuurde ons een bericht met het verzoek deze te publiceren.

De vrijwilligerscentrale van Cadanz Welzijn is in samenwerking met het COA Delfzijl
gestart met het project #MEEDOEN Samen aan de slag.
Dit taal en participatieproject heeft het mooie doel om vroege integratie en
participatie van de bewoners te stimuleren gedurende het lange verblijf op het
asielzoekerscentrum (azc). Dit is belangrijk want uit onderzoeken blijkt dat meedoen
het welbevinden en de gezondheid van de bewoners bevordert. Daarnaast zorgen
ontmoetingen tussen azc-bewoners en Nederlanders voor meer draagvlak voor
nieuwkomers in onze samenleving.
Het project richt zich op de samenwerking tussen het azc, de vrijwilligerscentrale en
lokale maatschappelijke organisaties en op het bieden van verschillende vormen van
activering voor de azc bewoners. Te denken valt aan o.a. een zinvolle dagbesteding,
zelfwerkzaamheid, taalstage of bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk.
Er wordt toegewerkt naar een warme en duurzame relatie met alle lokale
samenwerkingspartners en gemeente, waarbij men zoveel mogelijk wil aansluiten bij
wat er al lokaal gebeurt.
Er is al een mooie samenwerking met de Stadstuin de Eendracht, een aantal
bewoners helpen actief mee op de tuin. Een prachtige win-win situatie.
#MEEDOEN Samen aan de slag wordt mogelijk gemaakt door het Europees Asiel,
Migratie en Integratiefonds (AMIF).
U kunt ook een bijdrage leveren door (incidenteel of structureel) vrijwilliger te worden.
Dit kan op vele manieren, denk bijvoorbeeld aan het meehelpen organiseren van
activiteiten of als taal/wandelmaatje.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de coördinator
vanuit Cadanz Welzijn; Peronne Burggraaf 06-46102747 of via de mail
p.burggraaf@cadanzwelzijn.nl.

Reacties zijn gesloten.